Του Δημήτρη Καλτσώνη

Πραγματοποιήθηκε στις 16.3 τ.έ παρουσίαση για την πορεία της ρουμανικής οικονομίας από τους εκπροσώπους του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, στα Γραφεία του διεθνούς οργανισμού στο Βουκουρέστι, στο πλαίσιο της καθιερωμένης ετήσιας αξιολόγησης της ρουμανικής οικονομίας, μετά από διαβούλευση, βάσει του α. 4 του Καταστατικού του Οργανισμού, με τα εμπλεκόμενα παραγωγικά υπουργεία και την Επιτροπή Προϋπολογισμού του ρουμανικού Κοινοβουλίου.

Βάσει των πορισμάτων, πλήρες κείμενο των οποίων βρίσκεται αναρτημένο στον ιστότοπο http://www.imf.org/en/News/Articles/2018/03/16/mcs031 62018-romania-staff-concluding-statement-of-the-2018article-iv-mission, το ΔΝΤ προέβη στις ακόλουθες συστάσεις: – Περισσότερο προβλέψιμες μεσοπρόθεσμες πολιτικές προς επιτάχυνση διαρθρωτικών αλλαγών, προσέλκυση επενδύσεων και διατήρηση βιώσιμης ανάπτυξης. – Βελτίωση της αποδοτικότητας των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και συστηματοποίηση των προσπαθειών για αναδιάρθρωση και ιδιωτικοποίηση δημοσίων οργανισμών.

Η ρουμανική κυβέρνηση βρίσκεται εν προκειμένω στη σωστή κατεύθυνση (Ν. 111 και εξαγγελία δημιουργίας ταμείου επενδύσεων και αναπτυξιακής τράπεζας, με την υιοθέτηση των βέλτιστων πρακτικών από τη διεθνή εμπειρία).

– Βελτίωση του φοροεισπρακτικού συστήματος, μέσω της εισαγωγής νέων τεχνολογιών καταγραφής και διαχείρισης φόρων και διατήρηση σταθερού και προβλέψιμου φορολογικού καθεστώτος.

– Προτεραιοποίηση των μεγάλων επενδυτικών σχεδίων, με έμφαση στη βελτίωση των υποδομών και στην δημιουργία ανταποδοτικών έργων.

– Ενίσχυση της απορρόφησης των κοινοτικών κονδυλίων και υιοθέτηση ενός κεντρικού συστήματος δημοσίων διαγωνισμών, βάσει κοινοτικών προδιαγραφών.

– Εντατικοποίηση των προσπαθειών για την καταπολέμηση της διαφθοράς

. – Θωράκιση του τραπεζικού συστήματος, μέσω της υιοθέτησης ορίων στο δανεισμό για αγορά ακινήτων βάσει εισοδημάτων (Debt-Service-To-Income limit) και οριστικοποίηση και εφαρμογή του Προγράμματος Έκτακτης Ενίσχυσης Ρευστότητας.

(Πηγή: ΔΝΤ) 

2Shares

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

April 2018
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
March 26, 2018 March 27, 2018 March 28, 2018 March 29, 2018 March 30, 2018 March 31, 2018 April 1, 2018
April 2, 2018 April 3, 2018 April 4, 2018 April 5, 2018 April 6, 2018 April 7, 2018 April 8, 2018
April 9, 2018 April 10, 2018 April 11, 2018 April 12, 2018 April 13, 2018 April 14, 2018 April 15, 2018
April 16, 2018 April 17, 2018 April 18, 2018 April 19, 2018 April 20, 2018 April 21, 2018 April 22, 2018
April 23, 2018 April 24, 2018 April 25, 2018 April 26, 2018 April 27, 2018 April 28, 2018 April 29, 2018
April 30, 2018 May 1, 2018 May 2, 2018 May 3, 2018 May 4, 2018 May 5, 2018 May 6, 2018
Hephiklis Publications Ltd
Hephiklis Report en
Hephiklis Report es
Hephiklis Act
Ekfrasis Translations and Consulting SRL
Bucharest
Land Doors
London
Black Cross Designs.
Key Advice Consulting