Στις 29/5 ξεκινάει η πληρωμή μερίσματος καθαρού ποσού 0,4675 ευρώ ανά μετοχή της Aegean. Αναλυτικά, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση:

Από την 22.05.2018 (ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος) οι μετοχές της Εταιρείας θα διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το δικαίωμα απολαβής μερίσματος.

Δικαιούχοι του μερίσματος είναι οι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Aυλων Τίτλων την 23.05.2018 (record date).

Σημειώνεται ότι για το σύνολο της πληρωμής του μερίσματος η Εταιρεία θα χρησιμοποιήσει κεφάλαια που θα εισαχθούν από το εξωτερικό.       

Ημερομηνία ενάρξεως πληρωμής μερίσματος ορίσθηκε η 29.05.2018, από την πληρώτρια Τράπεζα Eurobank Ergasias, ως ακολούθως:

  1. Μέσω των Χειριστών Σ.Α.Τ., για τους επενδυτές που έχουν εξουσιοδοτήσει τους Χειριστές τους για την είσπραξη.
  2. Με κατάθεση στο Διεθνή Αριθμό Τραπεζικού Λογαριασμού (IBAN), όπου ο επενδυτής έχει δηλώσει ότι επιθυμεί να εισπράττει τα διανεμόμενα ποσά σύμφωνα με το άρθρο 13 του Κανονισμού Λειτουργίας Σ.Α.Τ. και την υπΆ αριθμ. 6 απόφαση του Δ.Σ. της ATHEXCSD, όπως ισχύουν, για τους επενδυτές που δεν επιθυμούν να τα εισπράττουν μέσω των Χειριστών τους. Αφορά μόνο επενδυτές που έχουν δηλώσει ΙΒΑΝ στην πληρώτρια Τράπεζα.
  3. Μέσω του δικτύου των καταστημάτων της Τράπεζας Eurobank Ergasias στους επενδυτές που έχουν ζητήσει τη μη είσπραξη μερισμάτων από τον χειριστή τους ή έχουν ανακαλέσει την σχετική εξουσιοδότηση προς τον χειριστή τους ή των οποίων οι μετοχές φυλάσσονται στον ειδικό λογαριασμό της Ε.Χ.Α.Ε..

 

Για την είσπραξη του μερίσματος από τα καταστήματα θα είναι αναγκαία η προσκόμιση του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας και της εκτύπωσης στοιχείων του αριθμού Κ.Α.Μ.Ε. (Κωδ. Αριθμ. Μερίδας Επενδυτή στο ΣΑΤ). Η πληρωμή του μερίσματος σε τρίτο πρόσωπο πραγματοποιείται μόνον με την προσκόμιση εξουσιοδότησης, η οποία θα φέρει τα πλήρη στοιχεία τόσο του δικαιούχου όσο και του εξουσιοδοτούμενου (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, Α.Δ.Τ. & Α.Φ.Μ.), θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από Αστυνομική ή άλλη Αρχή. Σημειώνεται ότι λόγω της επιβολής περιορισμών που επιβλήθηκαν με την από 18.07.2015 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 84 / 18-7-2015),  όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, η καταβολή και πληρωμή του μερίσματος στους δικαιούχους μετόχους από την Τράπεζα γίνεται είτε με μεταφορά πίστωσης σε λογαριασμό που τηρεί ο δικαιούχος μέτοχος, είτε με έκδοση και παράδοση στον δικαιούχο μέτοχο τραπεζικής επιταγής, υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις της ανωτέρω αναφερόμενης ΠΝΠ.

Υπενθυμίζεται ότι μερίσματα της χρήσεως 2017 τα οποία δεν θα εισπραχθούν μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2023, παραγράφονται υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου.

Για περισσότερες πληροφορίες ή τυχόν διευκρινίσεις παρακαλούνται οι κ.κ. μέτοχοι να επικοινωνούν με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας στο τηλ. 210-6261660. Επιπρόσθετα τα στοιχεία επικοινωνίας της πληρώτριας τράπεζας Eurobank Ergasias είναι τα ακόλουθα: Υποδιεύθυνση Domestic Markets Custody Operations, Τμήμα Corporate Actions, Ιωλκού 8 και Φιλικής Εταιρείας 14234 Ν.Ιωνία, τηλ. 210-3522085 και 210-3522270.

0Shares

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

July 2018
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
June 25, 2018 June 26, 2018 June 27, 2018 June 28, 2018 June 29, 2018 June 30, 2018 July 1, 2018
July 2, 2018 July 3, 2018 July 4, 2018 July 5, 2018 July 6, 2018 July 7, 2018 July 8, 2018
July 9, 2018 July 10, 2018 July 11, 2018 July 12, 2018 July 13, 2018 July 14, 2018 July 15, 2018
July 16, 2018 July 17, 2018 July 18, 2018 July 19, 2018 July 20, 2018 July 21, 2018 July 22, 2018
July 23, 2018 July 24, 2018 July 25, 2018 July 26, 2018 July 27, 2018 July 28, 2018 July 29, 2018
July 30, 2018 July 31, 2018 August 1, 2018 August 2, 2018 August 3, 2018 August 4, 2018 August 5, 2018
Hephiklis Publications Ltd
Hephiklis Report en
Hephiklis Report es
Hephiklis Act
Ekfrasis Translations and Consulting SRL
Bucharest
Land Doors
London
Black Cross Designs.
Key Advice Consulting